Skip to main content

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de eigenaar: de eigenaar van de website;
 • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
 • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;de
 • content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen of bezoek de website van Nunc Ius die voor ons deze disclaimer heeft opgesteld. Wij en Nunc Ius behouden ons alle rechten voor.

Disclaimer

This disclaimer shall apply the following:

 • the owner: owner of the website and its contents;
 • usage: all possible actions;
 • you: visitor of this website;
 • content: all content included and present on this website.

The following applies to the website you are currently visiting. By visiting (using) this page you agree with this disclaimer.
The content of this website has been created with the upmost care by the owner of this website, however, the owner accepts no liability with regard to possible inaccuracies of the published contents displayed.

The owner of this website cannot be held responsible for contents of websites that are linked to the website of owner. Unauthorized use or sharing of any content of this website represents a breach of intellectual property. Admission to use or sharing publicly any of the content of this website must be requested in advanced and in writing.

Further information
If you have any queries or doubts you can contact the owner directly or visit the website of Nunc Ius who created this disclaimer. All rights remain with owner and Nunc Ius.

Haftungsausschluss

Dieser Haftungsausschluss gilt:

 • Eigentümer: Der Eigentümer der Website;
 • Verwendung (en): alle möglichen Aktionen;
 • Sie: Der Nutzer (Besucher) der Webseite;
 • Inhalt: Alle Inhalte auf der Website vorhanden;

Folgendes gilt für die Seite, die Sie gerade besuchen. Bei Nutzung der Seite erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss.
Der Inhalt ist durch den Eigentümer mit größter Sorgfalt, dennoch, der Eigentümer übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf mögliche Ungenauigkeiten des angezeigt.
Der Eigentümer ist für den Inhalt auf dieser Website verlinkten Dateien und / oder Websites verwiesen wird. Nicht autorisierte oder unsachgemäße Verwendung des Inhalts oder Teilen daraus verletzen geistigen rechten.
Genehmigung um den angezeigten Inhalt oder Teile davon an öffentlichen Orten nutzen müssen schriftlich bei uns angefordert werden.

Weitere Informationen
Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte oder besuchen Sie die Website des Nunc Ius, die sich für uns zeichnete dieses Haftungsausschlusses. Wir und Nunc Ius behalten uns alle Rechte.